วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

१.หน่วยงานสถานที่ตั่ง
หน่วยงาน..............................ตั่งอยู่ที่................หมู่.............ตำบล...................
อำเภอ...................................จังหวัด..................................
ใส่รูปภาพประกอบ

२ปรัชญาวิสัยทัศน์

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน.................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१............................................................................
२..........................................................................
३..........................................................................
४........................................................................

จำนวนบุคคลากร

บุคคลากรในหน่วยงาน......................ประกอบไปด้ว
นาย...............ตำแหน่ง...................
นาย...............ตำแหน่ง...................
นาย...............ตำแหน่ง....................
......

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

ทำให้มีความรู้มากมาย

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

ทำให้ผมมีความสามารถในการทำงานในเรื่องคอมพิวเตอร์ง่ายขิ้น และทำให้ผมใด้เรียนรู้สิ่งดีๆจากคอมพิวเตอร์อีกมากมาย